Rondane nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i et høyfjellsområde i Hedmark og Oppland; mellom Gudbrandsdalen og Atndalen. Parken ble opprettet i 1962 som Norges første nasjonalpark, for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, ta vare på et høyfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold, ta vare på sentrale leveområder til villreinstammen i Rondane, sikre variasjonsbredden i naturtyper som rondaneområdet omfatter, herunder innslag av høyereliggende bjørke- og barskog, bevare landskapsformer og særpregede geologiske forekomster, og ta vare på verdifulle kulturminner.».[1] Parken ble utvidet den 24. oktober 2003 og dekker nå et område på 963 km².

 
Nasjonalparken ligger i kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner i Oppland, og Folldal og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark; og den grenser opp til Grimsdalen landskapsvernområde, Dørålen landskapsvernområde, Atnsjømyrene naturreservat og Myldingi naturreservat. Den ligger også nær Flakkstjønna naturreservat, Frekmyr naturreservat og Mesætermyra naturreservat.